کتاب ها
 1. الوان 1

  الوان 1 اولین کتاب از بسته ی آموزشی گروه عربی نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - ایجاد علاقه و انس طبیعی با زبان(هدف اصلی)
  - درک قصد بر اساس پانتومیم های معلم و فیلم
  - تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری و لهجه
  - درک دیداری شنیداری بر اساس اجرای فعالیت های مختلف آموزشی در قالب مسابقات مختلف و نمایش
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس در قالب پاسخ به سؤالات
  - پاسخگویی به سؤالات تمارین بر اساس الگوهای درس و تقویت نگرش الگویی

   
 2. الوان 2

  الوان 2 دومین کتاب از مجموعه کتب گروه عربی نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - ایجاد علاقه و انس طبیعی با زبان
  - درک دیداری شنیداری در مشاهده ی تصاویر کتاب
  - ایجاد نگرش الگویی بهمراه تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری، لهجه و درست خوانی
  - آشنایی با ساختار فعل مضارع و الگوهای جمله
  - تقویت نوشتن بر اساس الگوهای درس در شرح تصاویر و تقویت نگرش الگویی
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس و بکار گیری آنها در شرح تصاویر
   
 3. اضواء 1

  اضواء 1 سومین کتاب از مجموعه کتب روش نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - درک شنیداری با استفاده از لوح فشرده ی درس ها
  - درک قصد با استفاده از درک شنیداری و حرکت از قصد به سمت لفظ
  - ایجاد نگرش الگویی بهمراه تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری، لهجه و درست خوانی
  - شناخت قواعد تقابل صیغه های مفرد مذکر غایب، مخاطب و متکلم افعال ماضی و مضارع در ثلاثی مجرد
  - آشنایی با قواعد ترجمه و تعریب
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس و بکار گیری آنها در تلخیص متون درسی
  - پاسخگویی به سؤالات تمارین بر اساس الگوهای درس و تقویت نگرش الگویی

   
 4. اضواء 2

  اضواء 2 سومین کتاب از مجموعه کتب روش نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - درک شنیداری با استفاده از لوح فشرده ی درس ها
  - ایجاد نگرش الگویی بهمراه تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری، لهجه و درست خوانی
  - شناخت قواعد تقابل صیغه های مفرد مذکر غایب، مخاطب و متکلم افعال ماضی و مضارع در ثلاثی مزید
  - آشنایی با قواعد ترجمه و تعریب
  - آشنایی با اعلال و توان صرف افعال ناقص و اجوف و مضاعف و مثال در صیغه های مختلف بدون آموزش قواعد سنتی.
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس و بکار گیری آنها در تلخیص متون درسی
  - پاسخگویی به سؤالات تمارین بر اساس الگوهای درس و تقویت نگرش الگویی

   
 5. اضواء 3

  اضواء 3 پنجمین کتاب از مجموعه ی کتب روش نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - درک شنیداری با استفاده از لوح فشرده ی درس ها
  - ایجاد نگرش الگویی بهمراه تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری، لهجه و درست خوانی
  - شناخت قواعد صیغه های مفرد، مثنّی و جمع مذکر و مؤنث غایب افعال ماضی و مضارع در ثلاثی مجرد و مزید
  - آشنایی با قواعد ترجمه و تعریب
  - آشنایی کامل با همه قواعد اعلال در افعال ناقص و اجوف و مضاعف و مثال بدون درگیر شدن با قواعد سنتی.
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس و بکار گیری آنها در تلخیص متون درسی
  - پاسخگویی به سؤالات تمارین بر اساس الگوهای درس و تقویت نگرش الگویی

   
 6. الرشاد

  الرشاد کتاب دیگری از بسته ی آموزشی گروه عربی نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - درک دقیق معنای کلام بر اساس اسلوب های جمله، ساختارهای زمان و مبینات
  - ایجاد نگرش الگویی بهمراه تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری، لهجه و درست خوانی
  - آشنایی با قواعد الگوهای جمله، ساختارهای زمان و مبینات (منوّرات)
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس و بکار گیری آنها در تلخیص متون درسی
  - پاسخگویی به سؤالات تمارین بر اساس الگوهای درس و تقویت نگرش الگویی
  - آشنایی با واژگان متن اصلی کتاب به همراه کلمات مشابه

   
 7. المنتزة

  المنتزة تابلویی از بسته ی آموزشی گروه عربی نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  -درک دیداری شنیداری (به صورت همزمان) در مشاهده ی لوحه ها
  - تقویت نوشتن بر اساس الگوهای درس در شرح تصاویر و تقویت نگرش الگویی
  - آشنایی با ساختار فعل مضارع در تقابل با فعل ماضی و آشنایی با الگوهای جمله
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس و بکار گیری آنها در شرح تصاویر
  - اشنایی با واژگان متن اصلی لوحه ها

   
 8. زهیر و صالح

  زهیر و صالح تابلویی دیگر از بسته ی آموزشی روش نوین می باشد که با اهداف زیر تالیف گردیده است:
  - درک دیداری شنیداری بر اساس پانتومیم های معلم، مشاهده ی لوحه ها و نرم افزار زهیر و صالح
  - صحبت کردن بر اساس الگوهای درس در قالب پاسخ به سؤالات
  - آشنایی با ساختار فعل مضارع
  - پاسخگویی به سؤالات تمارین بر اساس الگوهای درس و تقویت نگرش الگویی
  - اشنایی با واژگان متن اصلی لوحه ها