فهرست مطالب
درباره ما
روش آموزش زبان عربی نوین

گروه عربی نوین در سال 1358 با هدف آموزش زبان عربی زیر نظر استاد سید عبدالرضا بهشتی شیرازی فعاليّت آموزشی خود را آغاز کرد. این گروه با پی ريزی روشی نوين در آموزش اين زبان آسمانی، ابتدا مقطع راهنمايی دو مدرسه علوی و نيکان و سپس مدارس ديگری را زير پوشش آموزشی خويش گرفت. با تغيير نظام آموزشی در ايران، اين گروه نیز با تدوين بسته های آموزشی در قالب مجموعه کتاب­های «ألوان» ، «أضواء» و «الرّشاد» برای دبستان و دبيرستان، از پايه پنجم تا پايان دوره متوسطه،  ظرفيّت آموزشی خود را ارتقاء بخشيد.