فهرست مطالب
درباره ما
روش

- برنامه درسی

مدارس با توافق گروه عربی، 3 تک زنگ درسی در هفته را به این برنامه اختصاص می دهند. این زنگ ها شامل کلاس درس عربی آموزش و پرورش نمی شود.
معلمان پس از موفقیت در دوره های روش تدریس، با توافق مدیریت مدرسه، اجرای برنامه درسی در کلاسها را به عهده خواهند گرفت.
کلاسها توسط گروه عربی در طول ترم بازدید شده، از جهت کیفی مورد ارزيابی قرار می گیرد.
آزمون های پایان ترم و پایان سال نیز به شکل هماهنگ یا نیمه هماهنگ برگزار خواهد شد و کارنامه توصيفی برای زبان آموزان صادر می شود.

- کتاب ها

الوان 1
اولین کتاب از بسته آموزشی روش نوین در آموزش زبان عربی است که اهداف محوری آن عبارتند از:
1- انس طبیعی با زبان
2- ایجاد علاقه مندی در فراگیران
3- يادگيری شيوه صحيح برخورد با جمله و نهراسيدن از آن
طول دوره آموزش این کتاب یک ترم تحصیلی است. این کتاب شامل یک کتاب درس، یک دفتر تمرین بهمراه یک لوح فشرده تصویری است. آموزش این کتاب به دليل پخش فیلمهای آموزشی، نیازمند امکانات صوتی تصویری در کلاس است.

الوان 2
دومین کتاب از مجموعه کتاب های روش نوین در آموزش زبان عربی است. اهداف اصلی آموزشی در این کتاب عبارتند از :
1- پيگيری اهداف آموزشی گذشته
2- تقویت مهارت خواندن با تکیه بر حالت، بازیگری، لهجه و درست خوانی
3- ایجاد نگرش الگویی
با بکارگیری الگوهای درس در شرح تصاویر
کتاب دروس، کتاب تمرین و لوح فشرده صوتی، بسته آموزشی الوان2 را تشکیل می دهند. برای تدریس کتاب الوان2، یک نیمسال تحصیلی اختصاص داده شده است، اما بسته به شرایط مدرسه و تعداد ساعات کلاس در هفته این زمان تغییر می کند.

اضواء 1
سومین کتاب از مجموعه کتاب های روش نوین در آموزش زبان عربی، اهداف آموزشی زیرین را نشانه رفته است:
1- پيگيری اهداف آموزشی در دوره الوان
2- شناخت متقابل صیغه های مفرد مذکر غایب، مخاطب و متکلم افعال ماضی و مضارع در ثلاثی مجرد همراه با ضمایر متصل و منفصل آنها
3- تقویت مهارت­ های ترجمه و تعریب
4- کاربرد الگوهای جمله، زمان و منوّرات
این کتاب نیز شامل کتاب دروس، دفتر تمرین و لوح فشرده صوتی می باشد. طول دوره آموزش این کتاب یک نیمسال تحصیلی است.
5-  آموزش اولیه قواعد اعلال بدون درگیر شدن با قواعد دست و پا گیر سنتی.

اضواء 2
نام چهارمین کتاب از سلسله کتب روش نوین در آموزش زبان عربی است. اهداف اصلی آموزشی در این کتاب عبارتند از:
1- پيگيری اهداف آموزشی در دوره های گذشته
2- شناخت متقابل صیغه های مفرد مذکر غایب، مخاطب و متکلم افعال ماضی و مضارع در ثلاثی مزيد بهمراه ضمایر متصل و منفصل آنها
این کتاب نیز شامل کتاب دروس، دفترتمرین و لوح فشرده صوتی است و دوره آموزش آن یک نیمسال تحصیلی میباشد.
3-  آموزش قواعد اعلال برای همه صیغه ها بدون درگیر شدن با قواعد دست و پا گیر سنتی برای افعال ناقص و اجوف و مضاعف.

اضواء 3
در پنجمین کتاب از این مجموعه اهداف آموزشی زیر دنبال می شود:
1- پيگيری اهداف آموزشی در دوره های گذشته
2- شناخت متقابل صیغه های مفرد، مثنّی و جمع مذکر و مؤنث غایب، مخاطب و متکلم افعال ماضی و مضارع در ثلاثی مجرد و مزید بهمراه ضمایر متصل و منفصل آنها
3- آموزش قواعد اعلال در حد پیشرفته برای همه صیغه ها بدون درگیر شدن با قواعد دست و پا گیر سنتی. صرف ناقص اجوف مضاعف در مجرد و مزید.

این کتاب نیز شامل کتاب دروس، دفترتمرین و لوح فشرده صوتی است و دوره آموزش آن تا دو نیمسال تحصیلی به درازا می کشد.

الرشاد 1
ششمین کتاب از مجموعه کتب گروه آموزش زبان عربی است. مهمترین هدف در این کتاب آموزش اصول بنیادین نحو به ویژه شناخت انواع جمله است. این کتاب شامل کتاب دروس و دفتر تمرین است و طول دوره آموزش آن یک نیمسال تحصیلی است.

الرشاد 2 و 3 و 4
این سلسله کتابها مباحث صرف و نحو را به طور کامل پوشش داده اند. آموزش این کتابها در دوره های تخصصی خارج از برنامه تحصیل مدرسه ای انجام می گیرد.